Thành tích

2018-2019 GER D1 Điểm giải đâu
2017-2018 GER D1 Điểm giải đâu
2016-2017 GER D1 Điểm giải đâu
2015-2016 GER D1 Điểm giải đâu
2014-2015 GER D1 Điểm giải đâu
2013-2014 GER D1 Điểm giải đâu
2012-2013 GER D1 Điểm giải đâu
2011-2012 GER D1 Điểm giải đâu
2010-2011 GER D1 Điểm giải đâu
2009-2010 GER D1 Điểm giải đâu
2008-2009 GER D1 Điểm giải đâu
2007-2008 GER D1 Điểm giải đâu
2006-2007 GER D1 Điểm giải đâu
2005-2006 GER D1 Điểm giải đâu
2004-2005 GER D1 Điểm giải đâu
2003-2004 GER D1 Điểm giải đâu

Close [X]
Mibet online casino
Close [X]
8live online casino