Thành tích

2018-2019 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2017-2018 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2016-2017 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2016 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2015 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2014 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2013-2014 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2012-2013 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2011-2012 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2010-2011 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2009-2010 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2008-2009 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2007-2008 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2007 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2006-2007 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2006 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2005-2006 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2005 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu
2004-2005 ARG D1 Thống kê điểm giải đấu

Close [X]
Bet 365 online casino
Close [X]
8live online casino